Menu

Algemene voorwaarden

1. CONTACTGEGEVENS

www.tuinafsluiter.be info@tuinafsluiter.be

Tuinafsluiter BV Driehoekstraat 32 2400 Mol 014749670

BTW: BE 0787.274.566

2. MINIMUMLEEFTIJD VOOR AANKOOP

Ondernemingsnummer: 0787.274.566 Vestigingsnummer:

IBAN: BE77 7370 6083 8342 BIC: KREDBEBB

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden vanaf 15 Juni 2022.

ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op aangeboden producten en diensten van TUINAFSLUITER BV aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van Europa.

TUINAFSLUITER BV kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Elk geschil is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil zijn de Vrederechter van het kanton Mol evenals de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’; dit is iedere persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aangevraagde offerte / bevestigde bestelling zowel op onze website als via andere kanalen.

Om tot een aankoop over te gaan is een leeftijd van 18+ verplicht of toestemming van ouder of voogd.

3. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf deze in het bezit is van de goederen.

4. BETALING

De klant kan zijn bestelling als volgt betalen:

 1. Contant bij levering door TUINAFSLUITER/ophaling
 2. Via klassieke overschrijving
 3. Online via Bancontact
 4. Bancontact bij levering door TUINAFSLUITER BV/ophaling

Indien materialen via een pakjesdienst worden verzonden, dienen de verschuldigde bedragen voorafgaandelijk via Bancontact online betaald te zijn.

Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldag is er van rechtswege een schadevergoeding van 10% verschuldigd op de volledige prijs van de bestelling, inclusief diensten voor zover van toepassing, met een minimum van 100,00 EUR zonder noodzaak van enige ingebrekestelling.

Dit betekent aldus dat TUINAFSLUITER BV het totale bedrag dient ontvangen te hebben op de bankrekening uiterlijk op de vervaldag, bij gebreke waaraan bovenvermelde bepaling van toepassing is.

Daarnaast is er tevens, zonder enige noodzaak van ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 10% op jaarbasis.

Daarnaast behoudt TUINAFSLUITER BV zich het recht voor om, indien afgesproken werd dat betaling dient te gebeuren vóór levering, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de cliënt indien er niet is betaald op de vooropgestelde vervaldag.

In dat geval dient TUINAFSLUITER BV aldus niet tot levering over te gaan en is een schadevergoeding verschuldigd van 10%.

TUINAFSLUITER BV heeft echter tevens het recht om alsnog tot levering over te gaan en betaling te eisen.

5. LEVERING

Levering gebeurt door de eigen chauffeur van TUINAFSLUITER BV of via de samenwerkende bedrijven.

Levering zal, voor zover mogelijk, gebeuren op de tussen partijen overeengekomen datum. Er worden geen leveringen uitgevoerd op zon- of feestdagen.

Voor wat betreft producten die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, wordt een leveringsdatum voorgesteld aan de klant.

Voor wat betreft producten die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, zal de klant worden gecontacteerd.

Het exacte tijdstip van levering kan nooit door TUINAFSLUITER BV gegarandeerd worden.

De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld, doch is louter indicatief. TUINAFSLUITER BV kan niet worden aangesproken indien de vooropgestelde termijn niet kan worden gehaald.

TUINAFSLUITER BV is er slechts toe gehouden te leveren indien de klant al zijn verplichtingen jegens haar is nagekomen.

TUINAFSLUITER BV houdt het recht en eigendom op haar producten tot na betaling van het volledige verschuldigde bedrag.

TUINAFSLUITER BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of het niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en TUINAFSLUITER BV.

Bestellingen worden bezorgd op het door de klant opgegeven adres in Europa.

Leveringen gebeuren steeds naast de vrachtwagen / camionette / aanhangwagen, zodat er aldus niet achter de woning, achter het tuinhuis, in de tuin, op de hoek van het huis e.d. meer wordt geleverd.

TUINAFSLUITER BV rijdt niet op de oprit / in de weide / etc.

Indien de klant dit echter toch wenst, gebeurt een en ander volledig op eigen risico van de klant en kan TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Er dient steevast iemand aanwezig te zijn in naam van de klant om de producten mee af te laden.

Indien dit niet het geval is, is er een meerkost verschuldigd van 150,00 EUR in geval van levering van beton en afsluitingen en een bedrag van 30,00 EUR in geval van andere materialen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Beton- en houtproducten zijn natuurlijke producten dewelke steeds kleurverschillen kunnen geven / uitzetten / krimpen / etc., waarvoor TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De levering gebeurt zorgvuldig.

TUINAFSLUITER BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleine schades aan beton / houtproducten.

Zoals in artikel 5 bepaald, kan TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringen elders dan naast de aanhangwagen na expliciete vraag van de klant.

Plaatsingen door TUINAFSLUITER BV gebeuren steevast zoals geadviseerd door TUINAFSLUITER BV.

Indien de klant een andere plaatsingswijze wenst, behoudt TUINAFSLUITER BV zich het recht voor om niet tot plaatsing over te gaan.

Indien er toch tot plaatsing wordt overgegaan, gebeurt een en ander dan op volledige aansprakelijkheid en risico van de klant en kan TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

7. HERROEPINGSRECHT IN GEVAL VAN VERKOOP OP AFSTAND

Het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 e.v. van het Wetboek Economisch Recht is van toepassing met dien verstande dat:

 • –  indien de consument een beroep doet op het herroepingsrecht, de kosten voor terugzending / ophaling van de goederen ten laste zijn van de consument,
 • –  terugbetaling dient te geschieden op het moment dat de goederen volledig terug in het bezit zijn van TUINAFSLUITER BV,
 • –  de consument aansprakelijk is voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen,
 • –  het herroepingsrecht niet mogelijk is wanneer dit betrekking heeft op diensten na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant,
 • –  het herroepingsrecht niet mogelijk is in de door de wet bepaalde gevallen.

  8. OMVANG BESTELLING

  De bestelling / overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen er effectief is opgenomen in de offerte / overeenkomst.

  Indien de klant ter plaatse tijdens de werkzaamheden om bijkomende werken / producten verzoekt, zal hierover een aparte schriftelijke overeenkomst worden afgesloten en opgemaakt ter bevestiging van hetgeen er voor die werken / producten zal verschuldigd zijn.

  9. KLACHTEN

  Voor klachten in verband met een bestelling kan de klant contact opnemen via www.tuinafsluiter.be, info@tuinafsluiter.be of het nummer 014 74 96 70

  Klachten dienen binnen de 5 werkdagen te gebeuren, bij gebreke waaraan zij niet rechtsgeldig zijn.

  10. GARANTIE CONSUMENT

  De garantie van TUINAFSLUITER BV draagt niet verder dan die van de leveranciers binnen de gestelde termijn.

  De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen aan de klant.

Zijn o.m. uitgesloten:

 • –  alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (bv. door oxidatie, schokken, val, …) en door het product, alsook zijn inhoud,
 • –  onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen,
 • –  defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen,
 • –  defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling,

  slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de

  voorschriften van de fabrikant,

 • –  schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

  Het gebrek aan overeenstemming dient na vaststelling bij levering te worden gemeld aan

  TUINAFSLUITER BV.

 • –  materialen zoals betonproducten, houtproducten kunnen steeds kleurwijzigingen hebben

  door natuurlijke aspecten, enz. (weersomstandigheden, produceren, enz.), waarvoor TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk kan worden gesteld.

  Indien er een tussenkomst is door een derde dewelke niet door TUINAFSLUITER BV is aangewezen, vervalt de garantie.

  De garantie vangt aan op datum van levering.Telkens dient de originele bestelbon / factuur ter controle ter beschikking te worden gesteld. De garantie kan niet aan andere personen doorgegeven worden.

  11. PRIJZEN

  Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% btw tenzij anders vermeld.

  Alle prijzen op onze website en via e-mail verkregen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typfouten.

  Hiervoor kan TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk worden gesteld.

  De op de website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief btw.

  De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven.

  De verzendkosten worden meegedeeld bij orderbevestiging.

  De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen.

  Hiervoor moet voldoende tijd gegeven worden aan TUINAFSLUITER BV om de prijzen te veranderen op de webshop.

  Foutieve prijzen door schrijffouten, verkeerde opname, foutieve uitvoering van de beheerder kunnen niet tegengesteld worden aan TUINAFSLUITER BV en kunnen aangepast worden aan de effectieve prijs op dat moment.

  De mailing zal nog bijgehouden worden ter bewijs om deze te kunnen voorleggen bij discussie.

12. PLAATSINGEN

TUINAFSLUITER BV heeft een eigen plaatsingsdienst, doch werkt ook samen met externe plaatsers voor wat betreft het plaatsen van de door TUINAFSLUITER BV geleverde goederen.

Hierdoor kan TUINAFSLUITER BV niet verantwoordelijk worden gesteld door prijswijzigingen op de plaatsingskosten.

TUINAFSLUITER BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden betreffende de plaatsingsafspraken en de plaatsingswerken uitgevoerde door de externe partners.

Wanneer de klant een offerte vraagt op maat, zal TUINAFSLUITER BV een stuklijst opstellen op basis van de verkregen informatie van de klant.

Dit kan zowel door middel van een schets, foto, afmetingen, enz.

TUINAFSLUITER BV zal de klant op de hoogte brengen van de totale kostprijs van de goederen inclusief plaatsing.

Wanneer de klant akkoord gaat met de totale kostprijs zullen de goederen geleverd worden door TUINAFSLUITER BV.

Het tijdstip van de levering en de plaatsing van de goederen van TUINAFSLUITER BV is een onderlinge overeenkomst tussen alle betreffende partijen.

Indien de klant en/of de externe partner van TUINAFSLUITER BV beslist om wijzigingen te doen betreffende plaatsing en stuklijst zullen hiervoor de nodige kosten in rekening gebracht worden.

Indien de klant de externe partner van TUINAFSLUITER BV niet de nodige tijd en de juiste werkomstandigheden geeft zoals afgesproken, zal hier een meerkost voor worden aangerekend aan de klant van 35,00 EUR per uur.

Bij maatwerk en plaatsingen dient de klant 40% van het totale bedrag (inclusief plaatsingskosten) voor aanvang over te maken op de rekening van TUINAFSLUITER BV.

De overige 60% van het totale bedrag dient voldaan te worden op het vooraf afgesproken tijdstip.

13. GESCHILLEN

Geschillen zullen worden onderworpen aan het Belgisch recht en beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van TUINAFSLUITER BV.

14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van het sluiten van een overeenkomst met de Klant, alsook in het kader van de uitvoering hiervan, zullen er persoonsgegevens worden verwerkt door TUINAFSLUITER BV.

In het kader van deze verwerking zal TUINAFSLUITER BV in aanmerking komen als verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende Belgische wetgeving hieromtrent.

Hoe TUINAFSLUITER BV concreet met persoonsgegevens omgaat, kan u specifieker terugvinden in haar privacyverklaring (link).